Komisie pri MZ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Monika Lacková – predseda
Marek Karafa – člen
Mgr. Lucia Gurbáľová – člen
Roland Lacko – člen
Ing. Marek Výrostko– člen

Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít

Roland Lacko  – predseda
Marek Karafa – člen
Monika Lacková – člen
Mgr. Lucia Gurbáľová – člen
Ing. Marek Výrostko  – člen

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

Ing. Marek Výrostko – predseda
Mgr. Lucia Gurbáľová – člen
Roland Lacko  – člen
Marek Karafa – člen
Monika Lacková - člen

Komisia pre kultúru a vzdelávanie 

Mgr. Lucia Gurbáľová – predseda
Marek Karafa – člen
Roland Lacko – člen
Ing. Marek Výrostko – člen
Monika Lacková - člen

Komisia pre mládež, seniorov a sociálne služby

Monika Lacková – predseda
Marek Karafa – člen
Mgr. Gurbáľová Lucia – člen
Roland Lacko – člen
Ing. Marek Výrostko – člen

Komisia pre šport a voľnočasové aktivity

Marek Karafa – predseda
Monika Lacková – člen
Roland Lacko – člen
Mgr. Gurbáľová Lucia – člen
Ing. Marek Výrostko – člen

Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností

Roland Lacko - predseda
Mgr. Lucia Gurbáľová - člen
Marek Karafa - člen
Monika Lacková - člen
Ing. Marek Výrostko -člen