Aktuality

Zápis detí do materskej školy

Materská škola Kovaľská 12/A, 040 15 Košice-Poľov

Zápis detí
do materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy, Kovaľská 12/A v Košiciach, oznamuje rodičom detí vo veku od 3 do 6 rokov,  že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022  sa uskutoční v dňoch od 3.5.2021 do 5.5.2021 v budove MŠ  Kovaľská 12/A v čase:

3.5.2021 (pondelok)                          od  800 hod. do 1200 hod.

4.5.2021 (utorok)                              od 1230 hod. do 1600 hod.

5.5.2021 (streda)                              od  800 hod. do 1200 hod.

Podmienky prijatia:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch

do šiestich rokov jeho veku.     

  1. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku,  ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať  ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši piaty rok  veku (podľa miesta trvalého bydliska) a dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. 
  3. Na prípadné priebežne uvoľnené miesta po termíne zápisu riaditeľka materskej školy prednostne  prijíma deti v zmysle bodu c).
  4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
  5. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
  6. Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom:

a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo

b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Školský vzdelávací program ŠKOLA HROU a jeho zameranie: Pohybom k zdraviu, Chránime prírodu, Poznávame tradície. Oboznamovanie s anglickým jazykom podľa záujmu zákonných zástupcov.

Mgr. Daniela Ondrejová

Riaditeľka školy

Kontakt:

Tel: 055/6845 132

e-mail: mspolov12@gmail.com                                            

webové sídlo: www.mspolov.sk                                                                                                                                                                             


Zoznam aktualít