Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Infozákon č.211/2000 Z.z.

Spôsob zriadenia Mestskej časti Košice – Poľov:

Mestská časť Košice – Poľov bola zriadená zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje je právomoci, kompetencie a štruktúru orgánov v samospráve v spojitosti so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990.

Právomoci a kompetencie Mestskej časti Košice – Poľov:

Právomoci a kompetencie Mestskej časti Košice - Poľov sú dané týmito predpismi: 

       -        Ústavou Slovenskej republiky

-        zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-        zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

-        platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

-        všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti.

Prehľad právnych predpisov je uverejnený v Zbierke zákonov. Prehľad právnych predpisov, podľa ktorých koná, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinností osôb k mestskej časti je uverejnený v prílohe.

Organizačná štruktúra Mestskej časti Košice - Poľov:

Orgánmi Mestskej časti Košice – Poľov sú : miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Poľov je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo má 5 poslancov, ktorých volia obyvatelia mestskej časti na obdobie 4 rokov. Miestne zastupiteľstvo zriadilo tieto svoje orgány: 

1. Miestna rada – nie je zriadená

2. Komisie miestneho zastupiteľstva:

-        Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

-        Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít

-        Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

-        Komisia pre kultúru a vzdelávanie

-        Komisia pre šport a voľnočasové aktivity

-        Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností

-        Komisia pre mládež, seniorov a sociálne služby

Starosta Mestskej časti Košice – Poľov je výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia

obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na 4 roky.

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Poľov sa člení na:

-        sekretariát starostu, stavebná činnosť, civilná ochrana, cintorín

-        oddelenie vnútornej správy, personalistika a mzdy, evidencia obyvateľov, pokladňa

-        oddelenie finančné, správy majetku, rozpočet, dlhová služba, fakturácia

-        správca kultúrneho domu a domu smútku, upratovanie, koordinátor VPP

Osobitné postavenie má kontrolór Mestskej časti Košice - Poľov, ktorého volí miestne zastupiteľstvo. Kontrolór je zamestnancom mestskej časti a vykonáva kontrolu v rozsahu uvedenom v § 18d zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plní úlohy v súlade s § 18f cit. zákona.

Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. je možné podať:

- písomnou formou na adrese: Miestny úrad mestskej časti Košice – Poľov, Dolina 167/2, 04015 Košice – Poľov

- elektronickou poštou, na emailovej adrese: sekretariat@mcpolov.sk; referent2@mcpolov.sk

- osobne v podateľni miestneho úradu - počas úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať: identifikáciu žiadateľa (meno a priezvisko, adresa, u právnickej osoby označenie, sídlo, IČO a meno a priezvisko oprávneného zástupcu), identifikáciu (označenie) povinnej osoby, popis predmetu žiadosti (čoho sa informácia má týkať) a spôsob požadovaného sprístupnenia informácie (písomne, elektronickou poštou, atď.).

Informácie je možné získať aj oboznámením sa s obsahom písomností na úradnej tabuli (sídlo miestneho úradu na ulici Dolina č.2, Košice - Poľov) a na internetovej stránke www.mcpolov.sk.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

Mestskej časti Košice – Poľov:

a) Miesto podania odvolania: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Poľov, Dolina 2,040 15 Košice – Poľov

b) Náležitosti odvolania: Z odvolania by malo byť zrejmé: kto podáva odvolanie, voči ktorému rozhodnutiu

    smeruje, prečo sa odvolanie podáva (zdôvodnenie), návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

c) Spôsob podania odvolania: poštou, osobne v podateľni miestneho úradu

d) Lehota na podanie odvolania:

- v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ povinná osoba nesprístupní žiadateľovi informáciu, alebo ak obmedzí prístup k informácii (t.j. nesprístupní časť požadovanej informácie)

- v prípade, ak ide o tzv. fiktívne rozhodnutie, vydané podľa § 18 ods.3 z.č.211/2000 Z.z., proti takejto forme možno podať odvolanie v 15–dňovej lehote, pričom za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

O odvolaní rozhoduje starosta.

Mimoriadne spôsoby preskúmania právoplatných rozhodnutí správneho orgánu : Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti, možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

Postup Mestskej časti Košice - Poľov pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Mestská časť Košice – Poľov vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti. O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány Mestskej časti Košice – Poľov (miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti) v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi.

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základným predpisom v oblasti správneho konania - zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Pravidlá a postup vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácie:

a) o vybavovaní sa vedú samostatné spisy

b) dodržiavajú sa lehoty na vybavenie žiadosti:

(1) Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba (mestská časť) vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (podľa § 14 ods. 2 a 3 cit. zákona) a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) cit. zákona, ak zákon neustanovuje inak.

(2) Zo závažných dôvodov môže povinná osoba (mestská časť) predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) cit. zákona. Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

(3) Predĺženie lehoty povinná osoba (mestská časť) oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa ods. 1. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Anonymné žiadosti, návrhy a podnety Mestská časť Košice - Poľov vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.

Prehľad predpisov, nariadení, interných predpisov, podľa ktorých koná a rozhoduje Mestská časť Košice – Poľov, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k Mestskej časti Košice – Poľov

 Mestská časť Košice – Poľov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k Mestskej časti Košice – Poľov:

A) Právne predpisy:

- Ústava SR – ústavný zákon č.460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

- zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

- zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

- nariadenie vlády č.87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka

- zákon č.160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

- zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok / v znení neskorších predpisov

- zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

- zákon č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti / Exekučný poriadok/

  v znení neskorších predpisov

- zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  v znení neskorších predpisov

- zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

- zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

- zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

- zákon č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  v znení neskorších predpisov

- zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

- zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  v znení neskorších predpisov

- zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

- zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

  a primátorov miest v znení neskorších predpisov

- zákon č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  v znení neskorších predpisov

- ústavný zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  v znení neskorších predpisov

- zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

  v znení neskorších predpisov

- zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov znení neskorších predpisov

- zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  v znení neskorších predpisov

- zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

- zákon č.270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov

- ostatné právne normy upravujúce kompetencie MČ Košice- Poľov

Štatút mesta Košice v platnom znení

B) Všeobecne záväzné nariadenia Mestskej časti Košice – Poľov:

- VZN č.2/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska MČ Košice-Poľov

- VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

- VZN č. 1/2015 o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Košice - Poľov

- VZN č. 2/2015 o poskytovaní elektronických služieb

- VZN č. 3/2015 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu

  burín na neobrábaných pozemkoch v mestskej časti Košice – Poľov

- VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mestskej časti Košice – Poľov

- VZN č. 5/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

  počas volebnej kampane na území Mestskej časti Košice – Poľov

- VZN č. 6/2015 o symboloch Mestskej časti Košice – Poľov

- VZN č. 1/2017 o organizácii referenda v MČ Košice-Poľov

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice ( prístupné na www.kosice.sk )

Sadzobník úhrad výdavkov spojených s poskytnutím informácie

1. a) vyhotovenie kópie:

- 0,07 € za kópiu na jednej strane listu formátu A4

- 0,10 € za kópiu na oboch stranách listu formátu A4

- 0,14 € za kópiu na jednej strane listu formátu A3

- 0,20 € za kópiu na oboch stranách listu formátu A3

b) obstaranie technických nosičov dát:

- CD – vo výške podľa nákupnej ceny

c) poštové poplatky: – vo výške podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

2. Bezplatne sú poskytnuté informácie, u ktorý náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu

    neprekročia sumu 2,00 eur.

3. Žiadateľovi, ktorý predloží kópiu preukazu občana s ŤZP s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo

    postihnutú osobu, sa informácie poskytnú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa bodu 2.

    prekročia sumu 2,00 eur.

4. Informácie zasielané e-mailom sa poskytujú bezplatne.

5. Úhrady sú príjmami mestskej časti.

Spôsob úhrady:

a) v hotovosti – do pokladne MÚ MČ Košice - Poľov

b) bezhotovostným prevodom na účet MČ Košice – Poľov

c) poštovou poukážkou.